Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); adresi ve bilgileri 3. Maddede belirtilmiş Nazmi Tok – Ekremoğlu Mandıra ve Pazarlama (Bundan sonra “Ekremoğlu” olarak anılacaktır) ile adresi ve bilgileri 4. Maddede belirtilmiş ÜYEMİZ(Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. Konu ve kapsam                    

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan etmektedirler.

İşbu sözleşmenin konusu, Ekremoğlu’nun, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün Alıcı’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

3. Satıcı bilgileri

Ünvanı                                             :

Nazmi Tok – Ekremoğlu Mandıra ve Pazarlama

Adresi                                               :

Ümmühan Mah. Stad Cad. No:8 Ayvacık/ÇANAKKALE

Telefon                                            :

+90 (286) 712 18 17

Vergi Dairesi/Nu.                         :

Ayvacık – 36982098926

E-Posta                                             :

 

4. Alıcı bilgileri

Adı Soyadı/Ünvanı                      :

 

Adresi                                               :

 

Telefon                                            :

 

Faks                                                   :

 

E-Posta                                             :

 

5. Sözleşme konusu ürün bilgileri

Alıcı, iş bu sözleşmeyi onaylamak suretiyle aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirildiğini kabul eder.

5.1.        Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Ekremoğlu’na ait sipariş verilen web sitesinde yer almaktadır.

5.2.        Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6. Alıcı’nın önceden bilgilendirildiği hususlar

Alıcı, iş bu sözleşmeyi onaylamak suretiyle aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirildiğini kabul eder.

6.1.        Ekremoğlu’nun unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

6.2.        Sözleşmeye konu ürünlerin satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemleri,

6.3.        Ekremoğlu tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı, işlenmesi ve Alıcı’ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Ekremoğlu’na verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, Ekremoğlu’nun hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

6.4.        Ürünler için Ekremoğlu tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

6.5.        Sözleşme konusu Ürünler için Ekremoğlu tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Ekremoğlu’na ödeyeceği toplam bedel),

6.6.        Satın alınan ürünün içerdiği alerjen ve hassas gıda bilgileri,

6.7.        Ürünler'in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

6.8.        Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

6.9.        Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

6.10.    Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,

6.11.    Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Ekremoğlu’na karşı sorumlu olacağı, Ekremoğlu’nun kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

6.12.    Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Ekremoğlu’na ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

6.13.    Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Ekremoğlu’na şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

7. Genel hükümler

7.1.        Alıcı, Madde 5’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2.        Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Olası bir adres değişikliği durumunda gerekli bildirimin, en geç siparişin kargoya verildiği günden bir önceki günün mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

7.3.        Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Ekremoğlu sorumlu tutulamaz.

7.4.        Ekremoğlu, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5.        Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin sanal ortamda onaylanmış olması ve bedelinin Ekremoğlu’nun sunmuş olduğu ödeme yöntemlerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ekremoğlu ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6.        Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Ekremoğlu’nun kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Ekremoğlu’na ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Ekremoğlu’na gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.

7.7.        Ekremoğlu mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde, kullanılış ödeme yöntemi kanalıyla iade edilir.

7.8.        Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Ekremoğlu’na gönderilebilir. Ayrıca belli bir süre içerisinde tüketilmesi gereken gıda ürünlerinde tavsiye edilen tüketim tarihinin geçmiş olması halinde; ürün tüketilmeden Ekremoğlu’na gönderilmelidir. Ekremoğlu ilgili ürünü yenisi ile değiştirip geri gönderir. Bu hallerde kargo giderleri Ekremoğlu’na aittir.

7.9.        İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

7. Cayma hakkı

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Ekremoğlu’na faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Ekremoğlu’na gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI/EKREMOĞLU tarafından karşılanır.

8. Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereğince; çabuk bozulabilen ve/veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler ile tek kullanımlık ürünlerin tesliminde cayma hakkı kullanılamaz.

9. Bildirimler

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

10. Uyuşmazlıkların çözümü

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ekremoğlu defterleri ile diğer kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu bedelin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Alıcı'nın veya Ekremoğlu’nun yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. Yürürlük

11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın web sitesindeki hesabında tutulacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde e-posta ile gönderilecektir.

SATICI

ALICI

EKREMOĞLU

AD SOYAD

ADRES

ADRES

TELEFON

TELEFON

MAİL

MAİL